Book An Appointment

book an appointment icon

BookAppointment

CARE Blog

Professional advice on wellness, nutrition, fitness and family health

ఆరోగ్యం కోసం.. ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేసే పదార్థాలను తీసేస్తారని చెప్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది (80-85 శాతం) రిఫైన్ ఆయిల్సేవాడతారనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తారు. అయితే రిఫైన్డ్ ఆయిల్ తయారీలో ఫిజికల్ తో పాటు కెమికల్ ప్రాసెసింగ్లు తప్పనిసరి.  రిఫైన్ ఆయిల్ తయారీలో నాలుగు ప్రధానమైన స్టేట్లు ఉంటాయి. అవి దిగమ్మింగ్, న్యూట్రలైజేషన్, బ్లీచింగ్, డియోడరైజింగ్. ఈ దశల్లో నూనెలు రకరకాల కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ కు గురవుతాయి. హైటెంపరేచర్ (200 నుంచి 400 డిగ్రీల సెల్సియస్) వద్ద వేడి…more

కరోనా వైరస్ రోజుకో రూపం తీసుకుంటున్నట్లే రోజుకో కొత్త సమస్య వస్తోంది. కోవిడ్ వచ్చిన మొదట్లో వాసన తెలియదనే అనుకున్నాం. ఇప్పుడా సమస్యకుతోడు వాసనే కాదు మంచి వాసనలు కూడా చెడు వాసనలుగా అనిపిస్తున్నయని చెబుతున్నారు కొందరు పేషెంట్స్, చింత చచ్చినా పులుపు చావలేదన్నట్టు వైరస్ చచ్చినా దాని పీడ వదలట్లేదు. వైరస్ తెచ్చిన వింత వికారాన్ని వదిలించుకునేది ఎలాగో డాక్టర్ రఫీ చెబుతున్నారు. కరోనా వైరస్‌ మన ఊపిరితిత్తుల్లో తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్‌ కలిగిస్తుందని తొలిరోజుల్లోనే తెలిసిపోయింది.…more

It’s been more than a year since we first saw the outbreak of COVID-19. When the pandemic hit, governments all across the world implemented stringent measures for eradicating the virus. Many countries have been able to reach a plateau by bringing down the cases. However, there are some countries like India, Brazil, and the US…more

Partial Knee Replacement – Step by Step Explanation: Also known as partial knee arthroplasty or unicompartmental knee replacement, partial knee replacement is a surgery in which only the damaged segment of cartilage on the corresponding surface of the joint is replaced. This procedure has many advantages over the total knee replacement in terms of shorter…more

Bariatric surgery is the collective term for gastric bypass and other weight-loss surgeries. It involves making changes to your digestive system to aid in weight loss. It is considered as an option for those who are facing issues with weight management despite exercising and dieting and as a consequence are facing health problems. While some…more

The heart is the powerhouse of our body as it pumps blood to all the body partsandkeeps them running. The heart rate is controlled with an electrical system in the organ that also coordinates the contraction of the hearts top and bottom chambers. Just like any other body part, the heart also starts to age…more

The COVID-19 pandemic has brought on many changes in our life. With the looming uncertainties, altered daily routines, economic downturn and information overload, getting worked up about the pandemic and its ramifications is unavoidable. If you experience stress, fear, anxiety, sadness or loneliness, then you are not alone. Indeed, these challenging times have taken a…more

Much of the activities we undertake all day – walking, running, sitting, dancing, climbing up and down the stairs – all require that our bones and joints remain in great condition. Winters are particularly hard on our bones and joints, more so if you suffer from disorders such as arthritis. Vitamin D levels tend to…more

The COVID-19 pandemic has caused much upheaval around the world. Health and finances of people across the globe have taken a hard hit but the worst affected, perhaps, is the mental health of people. India, in particular, has seen an unprecedented surge of mental health issues such as anxiety and stress, exacerbated by the pandemic,…more

In times like Covid-19, the importance of boosting immunity can be hardly overemphasised. According to research, our immune system functions better when we eat well, sleep well, and exercise. What’s more, exercise can help ease depression, stress, and anxiety, something many of us are struggling with during these uncertain times. Exercise also aids in the…more

Today’s fast-paced lifestyle has led to people becoming more susceptible to various ailments such as hypertension, diabetes, heart disease, etc. Talking about heart disease, it is most common in people with diabetes. According to the studies conducted on cardiac sciences by the National Heart Association, the risk of stroke and death due to heart disease is twice…more

Stomach aches, vomiting, loose bowels and nausea are some of the most common ailments of the digestive tract that affect a large number of people across the globe. Fortunately, they are usually not life-threatening. However, sometimes these symptoms may indicate an underlying, more serious health concern. Following are the 5 most common digestive problems and…more

Parkinson’s is a progressive disorder concerning the nervous system. The disease is characterized by difficulty in movement. It might begin with something as minor as a noticeable tremor and progress to more significant shaking. It is best to consult the best neuro physician in Hyderabad or whichever city you are at if you notice even…more

The outbreak of the COVID-19 pandemic has put the world in a state of flux. COVID-19 is a recently discovered strain of coronavirus which causes a number of symptoms including fever, cold, and respiratory distress. The symptoms of COVID-19 could range from mild to severe depending on a number of factors such as age, immunity,…more

While taking care of our mental health should be a priority at all times, the current global pandemic makes it imperative to pay close attention to mental and emotional wellbeing. The rapid spread of the COVID-19 virus has given rise to exceptional situations – social distancing, lockdown and quarantine to name a few. These scenarios,…more

Kidneys are one of the most vital organs of our body, responsible for waste management. Their function helps maintain the blood pressure and chemical balance that the body requires to function without any issues. Any dysfunctionality in the kidneys may lead to a number of health problems, some of which may even result in organ…more

The COVID-19 pandemic has caused much disruption to life as we knew it. One of the most vulnerable groups, affected by the pandemic and the ensuing lockdown, is that of the senior citizens. While a weakened immunity due to age puts them at a higher risk of being infected, those with chronic ailments have suffered…more

It’s a no brainer that a healthy liver is a secret to good health while an unhealthy one can result in many life-altering health issues. Your liver is responsible for cleansing your body and freeing it from harmful chemicals. It also produces bile which breaks down fat from food. Glucose is also stored in the…more

Are you able to stand or sit upright? Thank your spine, a stack of vertebrae along with cushioning cartilage and large muscles that allow you to stand upright, bend forward and backward and twist from side to side. When viewed from the side, spine has an “S” shaped curve. Running through the center is the…more

Contact lenses are a great alternative for those wearing eyeglasses. The matter of the fact is that not everyone wears contact lenses as a primary source of vision correction. While some prefer them only over the weekends and special occasions, others reserve them for sports and other such activities when wearing eyeglasses might not be…more

UTI stands for urinary tract infection and refers to an infection in any part of the urinary system including kidneys, uterus, bladder and urethra. These infections are caused by microbes such as bacteria that overcome the body’s defences in the urinary tract. Women are known to be at a higher risk of developing a UTI…more

The mental health crisis has been taking over the best of us. From children to adults, a lot of people are suffering from various kinds of mental illnesses which definitely is not a sign of a healthy society. However, the good news is that with careful considerations and good medical help, mental health issues can…more

Coronaviruses are a group of viruses that can cause flu-like illness in animals or humans that can even lead to death. Coronaviruses like Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) have been known to cause respiratory infections in humans when they came into existence in 2012 in Saudi Arabia and in…more

Caused by an unfortunate event, road rash is a type of skin abrasion or friction in which a layer of skin is scraped away from the body. It is extremely painful and can lead to severe scarring, deformity or life-threatening infections. Proper cleaning, care, and treatment are crucial to road rash recovery and go a…more

A stroke is a medical emergency that presents itself suddenly and requires immediate medical attention. In India, stroke is considered to be one of the leading causes of death and disability making it important to understand the condition and its symptoms. A stroke is a cardiovascular accident – a condition in which the supply of…more

Life is unpredictable. You never really know when a medical emergency might strike. Most often, things happen at a pace that doesn’t leave us with much time to process it all. Therefore, it’s necessary to be prepared well in advance and know how to deal with it. Knowing what to do before the emergency medical…more

Leading a healthy life after you have survived the first heart attack is not as challenging as it may seem on the surface. However, the actual recovery journey begins once you are discharged from the hospital after your treatment for a heart attack. Generally, you need to stay in the hospital for 2 to 7…more

The digestive system is a complex and wide ranging part of the body. It spans from the mouth and all the way to the rectum. The main function of the digestive system is to get rid of the waste and help the body absorb important nutrients and minerals. Our gut is vital to our overall…more

Is your skin feeling dry and tight or itchy and flaky? The cold weather is here and you may feel relieved that your summer tan has faded. But then so has your skin’s natural moisture. The unforgiving dry air of winters tends to strip your skin of its protective oils. The result? Chapped lips, itchy…more

Pregnancy is a significant period in a woman’s life and, the first trimester lays the ground rules. The first trimester of pregnancy is defined as a period that starts from the first day of a pregnant woman’s last period and continues till the end of 12 weeks. If you are in your first trimester, it…more

The outbreak of the Coronavirus has put the world at risk. The situation is so severe that a global health emergency has been declared by the World Health organisation. Coronavirus originated in Wuhan, a city in China and since its outbreak the disease has claimed around 361 lives in the country. Coronavirus has transcended the…more

Although most of the people suffering from pain due to cervical disc diseases get better on their own with the help of simple, conservative treatments, surgery might be required if all other treatments have failed. The surgery involves removal of the affected disc which is pinching the nerve or pressing on the spinal cord. Depending on…more

Kidneys perform the most important job of cleansing your blood from excess fluids and waste products. About 120-150 quarts of blood is filtered by healthy kidneys on an everyday basis. By performing this function, kidneys help prevent waste buildup while also keeping electrolytes at a stable level within the body. As kidney function declines, protein…more

The medical issues that affect your heart constitute heart diseases. From blood vessel diseases to heart rhythm problems, there are numerous heart-related diseases that need medical attention at the earliest. You can visit one of the best heart hospitals in India to seek the best medical care. Cardiovascular diseases are often confused with heart diseases.…more

Kidney stone refer to hard deposits made of minerals and salts that form inside your kidneys. The reasons for their formation could be many and vary according to the type of stones. Kidney stones can affect different parts of your urinary tract including the uterus, kidneys, bladder and urethra. Kidney stones are one of the…more

When we consider strokes in medical parlance, we often relate certain warning signs or symptoms like slurred speech, numbness, or loss of movement in the face or body. But some people have strokes without realizing it. These are called silent strokes. A silent stroke happens when blood supply to a part of brain is suddenly…more

The term “radiation therapy” refers to the process of applying intense radiation beam to kill cancerous cells in the body. It is a type of cancer treatment that uses high-energy beams usually applied with a linear accelerator to kill cancer cells at a precise point inside the patient’s body. Although it is mostly done using…more

Epilepsy is a neurological disorder that affects the functioning of our brain. Day-to-day activities get disrupted resulting in seizures, periods of unusual behaviour, sensations and a loss of awareness. It can develop in anyone regardless of age, gender, race or ethnicity and is one of the most common neurological disorders in the world. The seizure…more

While our primary education took a crack at inculcating basic first aid run-throughs in us, we still resort to panic when an emergency situation strikes.  Consequently, first aid care still seems like a far cry which shouldn’t ideally be the case. It’s no lie that one needs to be particularly active during the time of…more

Kidney diseases create a major impact on the body’s ability to filter out waste from your blood and maintain the blood pressure of your body. The damage to the kidneys results in waste products and fluids being built up in your body which often lead to nausea, shortness of breath and poor sleep. If it…more

Whenever we hear the term ‘cancer’, we find ourselves in a very uncomfortable state. The c-word is enough to instigate enough terror in our minds and hearts. The cancer epidemic is taking over the world and calls for extra health consciousness on our behalf. Skin Cancer The growth of abnormal skin cells results in skin…more

Heart attack can be a life-threatening emergency that requires immediate attention. Knowing the symptoms and acting quickly can help lessen heart damage and save lives. Recognizing the Symptoms Contrary to the general perception, not all heart attacks are synonymous with sudden, crushing chest pain. Some might have no symptoms at all, especially for those suffering…more

Healthy knees are necessary for balance and performing day-to-day activities. The knee joint can be damaged by injuries or arthritis. When nonsurgical remedies such as medications and physical therapy fail, a knee replacement surgery may be carried out as a safe option to relieve pain and deformity. The surgery involves the replacement of the damaged…more

One of the main reasons why people experience shoulder pain quite regularly is rotator cuff tear. Resulting from normal wear and tear, rotator cuff injury affects the rotator cuff (a group of tendons surrounding the shoulder) and causes continuous throbbing pain in the shoulder. The pain intensifies as and when the shoulder joint is compromised.…more

Your heart makes for one of the most important and hardworking organs of the body. It works through every second, keeping you alive and healthy. But we hardly return the favour. With physical fitness becoming more popular and dietary concerns taking over the millennials, we find everyone working for a fit body and physical appearance.…more

The bladder is a hollow muscular sac that stores and collects urine from the kidneys before disposal from our body. In humans, the bladder sits on the pelvic floor and can hold between 300 and 500 ml urine before the urge to empty occurs. Cancer in the bladder occurs when the normal cells undergo a…more

According to recent statistics, breast cancer accounts for about 14 percent of all cancers affecting women in India, making it the most common type of cancer that Indian women suffer from. Early detection greatly improves chances of successful treatment and this highlights the importance of breast cancer awareness. During self-examination, however, it is rather difficult…more

One of the most integral internal organs the human body is blessed with, kidneys perform numerous essential functions to strengthen your bodily mechanisms. From regulating water in your body to eradicating waste products and toxins, the pertinence of kidneys can’t be ignored. Kidney diseases become a perilous reality the moment you start flouting your kidneys…more

As the biggest gland in the human body, the liver performs many vital functions to keep one well and alive. It is the main detoxifying organ that helps store vitamins and iron, convert toxins into water-soluble form and excrete it from the body. The most important function of the liver is to detoxify blood to…more

Air pollutants are emitted on a large scale on an everyday basis. It is no surprise that such emissions dangerously pollute the air that can cause a serious threat to human health. With every breath you take, you inhale millions of air pollutants. While it doesn’t matter how healthy you are when it comes to…more

Breast cancer is one of the most common cancer types in the world. The prevalence of breast cancer is estimated to get tripled by the year 2030, studies suggest. This means if preventative measures are not carried out at the earliest, the world may witness the breast cancer epidemic very soon. To combat this life-threatening…more

One of the leading medical issues faced by our generation in today’s time is obesity. Defined as a complex disease in which there is excess accumulation of body fat, obesity is more than just a cosmetic concern. Not only is it a major concern in itself, obesity is also the root cause of many critical…more

A heart attack is a life-imperilling medical condition which needs swift action. One can’t just sit back and relax while waiting for the ambulance to take the heart patient to the hospital. If this happens, the outcome can be fatal. To avoid such happenstances, it is imperative for everyone to have the basic knowledge about…more

One of the most popular non-surgical cosmetic procedures, Botox treatment is used to eliminate wrinkles and other cosmetic deformities. Every year, numerous men and women go through this beauty procedure to welcome youthful skin.  It’s basically a medical injection that comes with a neurotoxin called botulinum toxin type A, a sanitised derivative of clostridium botulinum.…more

Male infertility refers to any health issue that lowers the chances of a man to cause pregnancy in his female partner. About 7 percent of the men in the world suffer from infertility issues. Infertility can cause stress and frustration. There are a number of treatment options available for male infertility depending on the causes.…more

Diabetes refers to a group of diseases that affect your body’s ability to produce or use insulin, a hormone that helps the body to turn glucose into energy. These diseases result in a rise in your sugar levels which is harmful to your health. Glucose is an important component of the human body as it…more

While managing multiple sclerosis, foods you must avoid are as important as the foods that you eat. Besides promoting overall health, eating healthy can also help lengthen the time between multiple sclerosis (MS) relapses and boost the patient’s physical and mental health. For patients with multiple sclerosis, it is important to consult a nutritionist to work…more

Overconsumption of alcohol, over a period of time can result in alcoholic liver disease. It not only leads to liver damage but also the buildup of fats, inflammation, and scarring. The healthy liver tissues of a person are replaced with scarred liver tissues under the condition. Considered to be one of the major reasons for…more

A heart transplant is a major and complicated surgery that involves the removal of a patient’s diseased heart and replacing it with a heart from an organ donor. Before a patient goes in for a heart transplant surgery he or she is extensively evaluated and deemed eligible by a board of doctors. When a donor…more

One of the most vital internal organs of the human body, liver acts as a toxin filter and facilitates the digestion of food besides carrying out more than 500 vital functions. It is an integral part of the digestive system and helps expedite the synthesis of proteins. Shape, Size and Position of Liver Your liver…more

Surgery can be one of the most stress-inducing things that a person might go through but once it’s over, the sense of relief that comes along is incredible. The procedure getting over is no guarantee that the healing process is also over. Adequate post-operative care is crucial to a speedy vascular surgery recovery. When you…more

Discussing mental health issues has been a taboo in Indian society. For neurological and physical issues, Indians would seek out the best hospital for neuro surgery and treatment but consulting a therapist, a counsellor, or a psychiatrist still remained under wraps. Much has changed over the past couple of decades. Mental health issues are widespread…more

Kidney stones are hardened deposits of minerals and/or salts that form inside the kidneys. They can be classified into – calcium oxalate stones, calcium phosphate stones, uric acid stones, struvite stones, and cystine stones. Most kidney stones pass through the urinary tract and are eliminated along with the urine but the passage itself is a…more

One of the most common mosquito-borne diseases, dengue is an enervating, painful viral infection. Caused by a virus transmitted by female Aedes mosquito, it results in flu-like symptoms. Since the symptoms of ailments like malaria, leptospirosis and typhoid fever resemble that of dengue, diagnosis becomes a little difficult. Mostly occurring in the tropical and sub-tropical…more

Knee osteoarthritis, which is a form of arthritis in the knee, is excruciatingly painful and can have a negative impact on daily life. People suffering from knee osteoarthritis have difficulty performing ordinary functions like climbing the steps and walking. Luckily, the pain can be cured by going in for a knee replacement surgery. What is…more

Pregnancy may be a life-altering experience for you and your family, but there is no doubt that it can be a source of discomfort. Make sure that you consult a maternity care hospital in Hyderabad or the nearest city and talk to your health care provider. Once the professionals have dealt with you, you can practice a…more

Heart attack is caused by blockage of arteries that supply blood to the heart. This blockage is most often a result of buildup of cholesterol, fat and other substances in the form of plaque. When this plaque breaks free, a blood clot is formed. Parts of heart muscles are damaged or destroyed due to interrupted…more

Anxiety, in general, is a normal emotion but it can have varying effects on a person’s mental health if he/she is experiencing it inexplicably. Anxiety disorders are, however, not uncommon. From extreme nervousness to unexplained apprehensions, anxiety disorders bring with it a multitude of symptoms which often lead to physical complications as well. While the…more

Childhood interstitial lung diseases are a group of rare lung diseases that can develop in babies, children and teens. More often than not, these diseases have similar symptoms that include chronic cough, rapid breathing and shortness of breath. They also affect the lungs in a similar manner, often damaging the tissues that surround the lung…more

Alzheimer’s disease is one of the most common causes of dementia, wherein there is a continuous decline in behavioural, thinking and social skills. This progressive disorder causes disruptions in the person’s ability to function independently. While mild forgetfulness is a common occurrence as one grows older, serious memory problems that affect daily life could be…more

According to recent studies, lung cancer is the most common cancer in the world. It is the second most common cancer among men and the leading cause of cancer related deaths (among the men) in our country. While smoking is one of the major risk factors for development of lung cancer, non-smokers and passive smokers…more

We live in a world where heart health is increasingly becoming important. To stay healthy and active we need to understand the basics of heart health and read our blood reports with some level of understanding. While we regularly discuss our blood cholesterol levels, we do not know what it is exactly or what types…more

Just like physical health, robust mental health is crucial to lead a balanced and happy life. A lot often people disregard their mental health, owing to various reasons including stigmatisation, ignorance, and lack of pertinent medical facilities. Depression, anxiety, bipolar disorder, schizophrenia etc. are some of the most common mental health issues. They acutely affect…more

While a pregnancy should be a natural and risk-free process for most, there are chances that some may face what is called a high-risk pregnancy. A pregnancy is considered a high-risk one if there are potential complications that may compromise with the health of the baby, the mother, or both. There are certain risk factors…more

Kidney stones are hard deposits of minerals and salts formed inside the kidneys. They can cause severe pain and uneasiness to the patient. Though they don’t cause permanent damage, they can affect any part of the urinary tract from the kidneys to the bladder. Kidney stones can be formed due to many reasons which might…more

To elucidate the general public about the potential threats associated with tobacco use and dissuade them from using the same, ‘’World No Tobacco Day’’ is observed on the 31st of May every year. The purpose is to prevent the development of consequent health hazards from spreading among individuals and the society at large. The leading…more

A lot of women who haven’t experienced pregnancy yet consider it to be one of the biggest highpoints of their life. However, experts and women who are not new to this would beg to differ. The physical and psychological changes experienced by women during their pregnancy period impact them greatly. For first-time moms, these changes…more

The best way to prepare for the long and hard battle against cancer is by equipping yourself with knowledge and surrounding yourself with love, positivity, and strength. The days in the hospital or the clinic as you receive chemotherapy may be long but they do not have to be fearsome if you are well prepared…more

Oral cancer is a type of cancer which falls in the category of head and neck cancer (HNC). It comprises diverse tumor types arising from different anatomic structures such as oropharynx, oral cavity, hypopharynx, larynx, and nasopharynx.  Approximately 90% of all these tumors are represented by squamous cell carcinomas (SCC) with over 50% of them arising…more

Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder. This means that it is a disease that affects the nervous system and manifests as a progressive loss of muscle movement and control. It is usually considered to be a geriatric condition, or a condition that affects the elderly, and early onset Parkinson’s disease is relatively rare. Worldwide,…more

When treatment options including medication and physical therapy fail, surgery is the only option considered. A patient suffering from joint pain need joint replacement surgery in order to lead a more active life by eradicating the primary causes of the joint-pain. By definition, it is a surgical procedure in which the diseased or damaged parts…more

It goes without saying that your heart is the key organ of your body and just like any other body part, it requires good care. Responsible for circulating life-sustaining nutrients and oxygen throughout the body, it also helps eliminate wastes. Without a doubt, the base of a strong body lies in a strong heart. To…more

Also known as intracranial tumour, brain tumour is an outcome of the uncontrollable growth of the cells resulting into an abnormal mass of tissue. There are no known causes of the brain tumour yet, but medical research has shown that there exist a number of risk factors which lead to it. For instance, children who…more

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many…more

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many…more

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many…more

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many…more

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many…more