×

కిడ్నీలపై కోవిడ్-19 ప్రభావం ఏమిటి | Dr. B. Aravind Reddy | CARE Hospitals

కిడ్నీలపై కోవిడ్-19 ప్రభావం ఏమిటి Dr. B. Aravind Reddy Consultant Nephrologist and Renal Transplant Physician MBBS, MD, DM Nephrology CARE Super Specialty Hospital – Hi-tech City #kidney #kidneydisease #kidneytransplant #kidneyhealth #nephrology #coronavaccine #covid #covidvaccine #vaccine Social Media Links: https://www.facebook.com/carehospitalsindia https://twitter.com/carehospitalsin?lang=en https://www.youtube.com/c/CAREHospitalsIndia https://www.linkedin.com/company/care-quality-care-india-limited