×

గుండె శస్త్ర చికిత్స తర్వాత ఛాతి నొప్పి సమస్యలు మరియు జాగ్రత్తలు | Dr. Giridhar Hariprasad

గుండె శస్త్ర చికిత్స తర్వాత ఛాతి నొప్పి సమస్యలు మరియు జాగ్రత్తలు Dr. Giridhar Hariprasad Consultant Cardiothoracic Surgery MBBS, DNB (Gen Surg), MCh (CTVS), FRCS (C-Th) (Edinburgh) CARE Super Specialty Hospital – Ramnagar #heartsurgery #cardiacsurgery #heart #cardiology #cardio #cardiologia #cardiologist #cirurgiacardiaca #health #cardiac #hearttransplant