×

భుజానికి నొప్పి యొక్క రకాలు, కారణాలు & చికిత్సలు | డా. రత్నాకర్ రావు | కేర్ హాస్పిటల్స్

ఈ వీడియో లో డా. రత్నాకర్ రావు గారు భుజానికి నొప్పి రకాలు, కారణాలు మరియు చికిత్సా విధానాలు గురించి వివరించారు. మనం డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో తరచుకుగా భుజం నొప్పి ని చూస్తూ ఉంటాము. చాలా మంది భుజాం నొప్పి వస్తే అది ఫ్రోజెన్ షోల్డర్ పెయిన్ అని అనుకుంటారు కానీ నిజానికి భుజం నొప్పులు చాల రకాలు ఉంటాయి. భుజం నొప్పిని అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల నొప్పి తీవ్రత పెరుగుతుంది అలాగే అది లిగమెంట్ టిఆర్ అయితే దాన్ని తీవ్రత ఇంకా పెరుగుతుంది కావున భుజం నొప్పిని అశ్రద్ద చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి అని డా. రత్నాకర్ రావు వివరించారు. Shoulder Pain Types, Causes & Treatments Explained. Many people think of shoulder pain as frozen shoulder pain but actually, there are many different types of shoulder pains. If you have shoulder pain that is hampering your daily activities then consult a doctor without any further delay. #CAREHospitals #TransformingHealthcare #frozenshoulder #backpain #shoulderpain To know more about Dr. Ratnakar, visit https://www.carehospitals.com/doctor/-ratnakar-rao/341 For consultation call - 040 6720 6588 CARE Hospitals Group is a multi-specialty healthcare provider with 17 healthcare facilities serving 8 cities across 6 states in India. Today CARE Hospitals Group is the regional leader in South and Central India and is among the top 5 Pan-Indian hospital chains. It delivers comprehensive care in over 30 clinical specialties such as Cardiac Sciences, Oncology, Neurosciences, Renal Sciences, Gastroenterology & Hepatology, Orthopedics & Joint Replacement, ENT, Vascular Surgery, Emergency & Trauma, and Integrated Organ Transplants to name a few. With its state-of-the-art infrastructure, an internationally-certified team of eminent doctors, and a caring environment, CARE Hospitals Group is the preferred healthcare destination for people living in India and abroad. To know more visit our website - https://www.carehospitals.com/ Social Media Links: https://www.facebook.com/carehospitalsindia https://www.instagram.com/care.hospitals https://twitter.com/CareHospitalsIn https://www.youtube.com/c/CAREHospitalsIndia