×

భుజం నొప్పి (ఫ్రోజెన్ షోల్డర్) కి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు | డా. రత్నాకర్ రావు | కేర్ హాస్పిటల్స్

ఈ వీడియో లో డా. రత్నాకర్ రావు గారు భుజానికి నొప్పి కి సరియైన చికిత్స విధానాలు. భుజం పట్టిన తర్వాత అది తిరిగి మాములుగా కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని వివరించారు. కొంత మంది లో ఈ భుజం నొప్పి తగ్గడానికి 3 నెలలు లేక 6 నెలల సమయం పడుతుంది. 6 నెలలు అయినా కూడా ఈ నొప్పి తగ్గని యెడల డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి అని డా. రత్నాకర్ రావు గారు సూచించారు. What is the best treatment for frozen shoulder? How long does it take for frozen shoulder to go away? when to consult a doctor? explained by Dr. Ratnakar Rao from CARE Hospitals, HITEC City, Hyderabad. #CAREHospitals #TransformingHealthcare #frozenshoulder #backpain #shoulderpain To know more about Dr. Ratnakar, visit https://www.carehospitals.com/doctor/-ratnakar-rao/341 For consultation call - 040 6720 6588 CARE Hospitals Group is a multi-specialty healthcare provider with 17 healthcare facilities serving 8 cities across 6 states in India. Today CARE Hospitals Group is the regional leader in South and Central India and is among the top 5 Pan-Indian hospital chains. It delivers comprehensive care in over 30 clinical specialties such as Cardiac Sciences, Oncology, Neurosciences, Renal Sciences, Gastroenterology & Hepatology, Orthopedics & Joint Replacement, ENT, Vascular Surgery, Emergency & Trauma, and Integrated Organ Transplants to name a few. With its state-of-the-art infrastructure, an internationally-certified team of eminent doctors, and a caring environment, CARE Hospitals Group is the preferred healthcare destination for people living in India and abroad. To know more visit our website - https://www.carehospitals.com/ Social Media Links: https://www.facebook.com/carehospitalsindia https://www.instagram.com/care.hospitals https://twitter.com/CareHospitalsIn https://www.youtube.com/c/CAREHospitalsIndia