×

కోక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అంటే ఏంటి? ఎలాంటి లోపాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది పెడతారు? Dr. Chaitanya

కోక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అంటే ఏంటి? ఎలాంటి లోపాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది పెడతారు? by Dr. Chaitanya Pentapati, Consultant ENT Head and Neck Surgeon, CARE Hospitals, Visakhapatnam. #CAREHospitals #TransformingHealthCare #Visakhapatnam #ENT #CochlearImplant #EarIssues #HearingLoss #ChildhoodHearingLoss