×

కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత వచ్చే ఆయాసం వల్లనా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉందా? Dr. Gandham Anil Kumar

కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత వచ్చే ఆయాసం వల్లనా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉందా? Dr. Gandham Anil Kumar, CARE Hospitals, Ramnagar, Visakhapatnam #CAREHospitals #Visakhapatnam #Covid19 #Lungs #BreathingProblem #CoronaVirus