×

ఆస్తమా అంటే ఏంటి?దేనికి లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ అవసరమా? Dr. Gandham Anil Kumar | CARE Hosptials

ఆస్తమా అంటే ఏంటి?దేనికి లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ అవసరమా? Dr. Gandham Anil Kumar, Consultant Interventional Pulmonologist, CARE Hospitals, Visakhapatnam. #CAREHospitals #TransformingHealthCare #Visakhapatnam #Asthma #BreathingIssues #AsthmaCure #AsthmaCare