×

హార్ట్ అరిథ్మియా (హృదయ స్పందన సక్రమంగా లేకపోవడం) - లక్షణాలు మరియు కారణాలు | Dr. PLN Kapardhi

హార్ట్ అరిథ్మియా (హృదయ స్పందన సక్రమంగా లేకపోవడం) - లక్షణాలు మరియు కారణాలు by Dr. PLN Kapardhi Consultant Interventional Cardiologist CARE Hospitals #chestpain #covid #heartattack #cardiology #heart #health #shoulderpainrelief #lowbackpain #to #shoulderpain #CAREHospitals