×

అసలు షోల్డర్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది ? ఆ నొప్పి కి సంబంధించిన కారణాలు ఏంటి? Dr. Praveen Kumar

అసలు షోల్డర్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది ? ఆ నొప్పి కి సంబంధించిన కారణాలు ఏంటి? Dr. Praveen Kumar, Senior Consultant Orthopedics and HOD, CARE Hospitals. Visakhapatnam. #CAREHospitals, #TransformingHealthCare, #Visakhapatnam, #ShoulderPain #ShoulderPainReasons