×

క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి? క్యాన్సర్ ని ట్రీట్ చెయ్యగలామా? Dr. Santosh Kumar C | CARE Hospitals, Nampally

క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి? క్యాన్సర్ ని ట్రీట్ చెయ్యగలామా? Dr. Santosh Kumar. C Consultant Medical, Pediatric, and Hemato - Oncology, CARE Hospitals, Nampally, Hyderabad #CAREHospitals #Hyderabad #Oncology #CancerAwareness #Cancer #CancerTreatment