×

కిడ్నీ వ్యాధుల రకాలు మరియు జాగ్రత్తలు | Dr. Venkata Venu Gopal Anumanchipalli | CARE Hospitals

కిడ్నీ వ్యాధుల రకాలు మరియు జాగ్రత్తలు Dr. Venkata Venu Gopal Anumanchipalli Sr. Consultant and Head of Department (Nephrology) #kidney #kidneydisease #kidneydiseaseawareness #nephrology #kidneyhealth #health #kidneyfailure #kidneys #kidneystones #dialysis #kidneyawareness