×

మహిళల్లో మూత్ర ఆపుకొనలేని కారణాలు మరియు చికిత్స | డా. మంజుల అనగాని | కేర్ హాస్పిటల్స్

మహిళల్లో మూత్ర ఆపుకొనలేని కారణాలు మరియు చికిత్స | డా. మంజుల అనగాని | కేర్ హాస్పిటల్స్ Stress Urinary Incontinence by Dr. Manjula Anagani Clinical Director and HOD - Obstetrics & Gynecology CARE Hospitals #urinary #bladder #womenshealth #urinarytractinfection #urinarysystem #bladderhealth #women #urinaryincontinence