×

టెస్టోస్టెరోన్ తక్కువ అవ్వడం మూలాన్న ప్రోస్టేట్ కాన్సర్ వస్తుందా? Dr. Sainath Bhethanabhotla | CARE

టెస్టోస్టెరోన్ తక్కువ అవ్వడం మూలాన్న ప్రోస్టేట్ కాన్సర్ వస్తుందా? Dr. Sainath Bhethanabhotla, Consultant Medical Oncologist & Pediatric Hemato - Oncologist, CARE Hospitals, Banjara Hills, Hyderabad. #CAREHospitals #Hyderabad #Oncology #Cancer #CancerAwarenessMonth #CancerCare #DoctorVideo #DoctorSpeaks